Bamboo Airways trân trọng thông báo tăng chuyến khai thác các chặng HAN-SGN-HAN và HAN-DAD-HAN

Bamboo Airways trân trọng thông báo tăng chuyến khai thác các chặng HAN-SGN-HAN và HAN-DAD-HAN từ ngày 18/04/2019. Lịch bay khai thác của hiện tại của BAV cập nhật mới nhất .

Lịch bay