Thông báo thay đổI lịch bay triển khai ngày 13OCT2021

VIETNAM AIRLINES Thông báo thay đổI lịch bay triển khai ngày 13OCT2021 như sau

Đề nghị các phòng vé, đạI lý xử lý q-sc (0,1,5,15,16,17,33),thông báo thay đổI lịch bay cho khách bị ảnh hưởng.